Praktijkmiddag – Werken met de AMvB Bodemenergie

Praktijkmiddag
Werken met de AMvB Bodemenergie
________________________________________
o    Uitwisseling eerste ervaringen
o    Hoe vul je de vergunningverlening en handhaving in?
o    Technische aspecten
o    Ben je inmiddels AMvB-proof?
________________________________________
Aanleiding
Op 1 juli 2013 was het zover: de AMvB Bodemenergie (officieel Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) trad in werking. Inmiddels zijn we ruim 7 maanden onderweg, tijd om de eerste ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen.

De AMvB bracht voor gemeenten een aantal nieuwe taken met zich mee, die verschillende vragen oproepen:
o    welke taken moet je als gemeente wettelijk invullen?
o    welke taken mag je als gemeente vervullen?
o    hoe vul je het implementatieproces in?
o    hoe regel je de organisatorische aspecten?
o    hoe verleen je aan de hand van deze nieuwe regels omgevingsvergunningen beperkte milieutoets
o    hoe handhaaf je?
o    hoe doe je dat allemaal in de praktijk en welke specifieke (technische) eisen gelden er? Het blijkt voor velen toch een nieuw vakgebied te zijn met specifieke problemen.

Doel van de praktijkmiddag
Deze middag start met het opfrissen wat bodemenergie is en hoe de techniek in hoofdlijnen werkt. En vervolgens de vertaling daarvan in de AMvB. Dus eerst nog even alles op een rijtje zetten.

Na de pauze vindt een verdiepingsslag plaats. Dit gebeurt aan de hand van de door de docenten meegenomen cases. Natuurlijk is er ook ruimte om uw specifieke vragen te behandelen.

Doelgroep
De middag richt zich op beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers uit de werkvelden Bodem, Milieu, Energie, Bouwen, Klimaat en Ruimtelijke Ordening, die werken met de AMvB Bodemenergie.

Ieder van deze werkvelden heeft een rol bij bodemenergie, daarom biedt het samenbrengen van deze werkvelden meerwaarde. Het biedt de mogelijkheid om verbindingen te leggen en samen aan de slag te gaan naar een AMvB-proof gemeente.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.
in samenwerking met:BerghauserPont Academy

Voor meer informatie en om u aan te melden klik hier.

Technisch onderzoek gesloten systemen

Nieuwe regelgeving (de AMvB Bodemenergie) en bijbehorende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom gesloten bodemenergiesystemen resulteren in hernieuwde belangstelling voor de effecten van deze techniek. Hoe ‘groen’ is een gesloten bodemenergiesysteem eigenlijk? Welke risico’s horen bij de aanleg en exploitatie ervan? En treedt onderlinge beïnvloeding op met nabijgelegen open systemen?

In het “Technisch onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen”, uitgevoerd door IF Technology, KWR Watercycle Research Institute en Groenholland Geo-Energiesystemen, zijn deze vragen beantwoord. Vervolgens zijn de resultaten vertaald naar aanbevelingen voor (aanvullend) beleid.

De belangrijkste conclusie is dat een grote energiebesparing ten opzichte van een conventioneel systeem mogelijk is, waardoor de techniek zeker ‘groen’ genoemd mag worden. Vooral directe koeling levert forse besparingen op. Wanneer de gemeente handhaaft op het energetisch presteren van de installatie (Seasonal Performance Factor) kan erop worden toegezien dat de beoogde besparingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Een risico van de techniek is lekkage. Door hanteren van het Protocol Mechanisch Boren en het voorschrijven van gewenste circulatievloeistoffen wordt dit risico geminimaliseerd. Wanneer een gesloten systeem niet wordt aangelegd binnen het invloedsgebied van een warme bron van een open systeem, is de onderlinge beïnvloeding minimaal. Hierdoor zou toetsing op interferentie in de meeste gevallen kunnen komen te vervallen.

Lees meer in de samenvatting of de afzonderlijke rapportages (positieve effecten, risico’s, energiebalans en rendement, interferentie).

Vragen? S.deboer@iftechnology.nl

Eerste vergunningaanvraag

In opdracht van een boorbedrijf hebben we de eerste vergunningaanvraag voor een gesloten systeem van 100 kW aangevraagd.

Een onderdeel van de aanvraag bij de gemeente is het aantonen dat de temperatuurverlaging bij eerder geplaatste systemen niet meer dan 1,5°C bedraagt. Hiervoor hebben we met een thermische effectberekening uitgevoerd.

IF heeft modellen opgesteld en tools ontwikkeld, waarbij het invullen van het aanvraagformulier en de berekening snel kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen we onze (advies)kosten zo laag mogelijk houden.

Heeft u ook een project? Neem gerust contact met ons op.